NPTech: Анкета за технолошките потребите на организацијата

Srpski - Bosanski - CrnogorskiShqip - Македонски - Hrvatski

 

Подготвивме анкета за употребата на технолошките решенија во работата на непрофитните организации и независните медиуми. Целта на ова истражување е да се открие каква е моменталната состојба, како и потребите на непрофитните организации и независните медиуми со цел да се подобри нивната работа со користење на технолошки решенија.

Резултатите од истражувањето ќе ни помогнат подобро да ги разбереме бариерите со кои се соочувате при користењето на технолошките решенија и на најдобар начин да ги претставиме пред донаторите кои би можеле да помогнат да се надминат некои од предизвиците.

Само истражувачкиот тим на Catalyst Balkans ќе има пристап до резултатите од истражувањето. Резултатите ќе бидат презентирани анонимно и агрегатно.

Вашата организација
Практики и потреби на организацијата
Конечно, Ве молиме одговорете на прашањето во врска со областа и големината на работата на вашата организација